Wonen

Wonen

Wonen en werken op Goeree-Overflakkee moet aantrekkelijk blijven voor iedereen. De vraag naar nieuwbouw groeit, dat betekent dat ook de gemeente zich in moet blijven spannen voor een goed woonbeleid.

Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. De gemeente heeft  hierin een belangrijke regierol. Ecologische, economische en demografische ontwikkelingen (krimp en/of groei) maken  het  mogelijk en noodzakelijk dat er een  omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar  hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar  hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. De gemeente Goeree- Overflakkee zal duidelijke keuzes  moeten maken. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten worden,  want  het  gaat  tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving.

  • Bestaande verouderde woningen krijgen speciale aandacht in het  woonbeleid.
  • Woningcorporaties spelen hierbij een  belangrijke rol.
  • Door middel van een  woonvisie met  ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert  de gemeente een  integraal en duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen zijn de norm.
  • Woningen worden  duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen (nul-op-de-meter).
  • De duurzaamheidslening is op Goeree-Overflakkee beschikbaar.
  • Er worden  groene woonmilieus ontwikkeld die ook interessant zijn voor mensen van buiten het  eiland.

Leefomgeving

 Iedereen wenst  een  leefomgeving waar  het  prettig wonen,  werken  en recreëren is. Maar daarvoor moet  je wel goede  afspraken met  elkaar maken. Bij nieuwe ontwikkelingen is niet de agenda van de projectontwikkeling leidend, maar  de maatschappelijke agenda. Bewoners worden  vroeg bij projecten betrokken en de gemeente zorgt ervoor  dat er goed gecommuniceerd wordt over een  project.  Het tegengaan van verpaupering is een  belangrijk aandachtspunt de komende tijd!

  • Door middel van een  (beeld)kwaliteitsplan kan een  gemeente samen met  haar inwoners afspraken maken  over de openbare ruimte.
  • De gemeente geeft  ruimte aan  inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden.
  • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met  (historische)landschappelijke elementen

  • De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede  wandel- fiets- en beleefpaden.

Snelkeuze