Ruimtelijke ordening

Investeren in de kernen

Het is voor veel inwoners van ons eiland een thema dat hen heel erg bezig houdt: leefbaarheid. Voorzieningen verdwijnen uit de dorpen, jongeren trekken weg en het onderhoud in veel kernen laat te wensen over. De ChristenUnie neemt deze zorgen uiterst serieus. Wij willen iets aan deze problemen doen door onderhoud van de openbare ruimte in de kernen de hoogste prioriteit te geven.

Wij willen de burger ook zelf de ruimte te geven om iets moois van hun huizen en tuinen te maken. Daarom gaat de welstandscommissie wat ons betreft straks alleen nog maar over beeldbepalende panden en niet meer over iedere gevel of schuur. Verder willen we de mogelijkheden binnen bestemmingsplannen verruimen. Mensen moeten de ruimte hebben om dicht bij huis hun hobby uit te oefenen of een bedrijfje te starten.

Veel verpaupering in de kernen wordt veroorzaakt doordat er in het verleden ondoordacht is gebouwd aan de randen van het dorp. Er kwamen nieuwbouwwijken en die zorgden voor leegstand in de bestaande kernen. Dat betekent niet dat er van ons niet meer mag worden gebouwd. De ChristenUnie wil dat in iedere kern voldoende woningen beschikbaar zijn. Vooral voldoende starters- en levensloopbestendige woningen vinden wij erg belangrijk.

Een goed onderhouden dorp waarin plantsoenen, stoepen, straten en gebouwen er mooi uitzien zorgen ervoor dat de burger zich prettig voelt. Bovendien zijn onze dorpen met hun mooie monumenten en landelijke uitstraling het waard om goed te onderhouden. Het maakt ons eiland aantrekkelijk voor toerisme.

Niet alleen onze kernen, maar ook het gebied daar omheen is prachtig. Het natuurschoon op ons eiland willen we beschermen. Maar de ChristenUnie is tegen het opofferen van goede landbouwgrond van nieuwe natuurgebieden. Ook de polders, dijken, bermen en sloten bieden samen met de duingebieden op de kop van het eiland heel veel mooie natuur. Door die natuur toegankelijk te maken voor recreatie en toerisme kunnen we er als inwoners van Goeree-Overflakkee samen met onze gasten volop van genieten.

Wat wij willen:

  • Welstandscommissie gaat alleen over beeldbepalende panden
  • Voldoende sociale huurwoningen, bouwen naar behoefte
  • De gemeente stelt de kaders, niet de projectontwikkelaars
  • Voldoende starters- en levensloopbestendinge woningen in ieder dorp
  • Een leefbaarheidsfonds om dorpen op te knappen
  • Landbouwgrond niet opofferen voor natuurgebieden of zonnevelden
  • Investeren in fiets- en wandelpaden, zodat iedereen van de natuur kan genieten

Terug naar overzicht