Sociale zaken

Oog voor elkaar

Nu de tijd van crisis achter ons ligt mag er meer geinvesteerd worden in zorg. Sociale en maatschappelijke voorzieningen moeten toegankelijk zijn en gebruikt worden voor hen die het zelf niet redden. Daarbij gaan we uit van de kracht van mensen, van wat de burger nog wel zelf kan.

Burgers die het zelf niet kunnen redden en ondersteuning nodig hebben, krijgen vanuit de gemeente die ondersteuning aangeboden. Belangrijk is dat de gemeente het maatschappelijk veld betrekt bij haar beleidsvorming. De onzekerheden in de landelijke politiek mogen niet leiden tot achterover leunen, omdat een voortvarende aanpak nodig is om voorbereid de verantwoordelijkheid aan te kunnen, als de zaken weer op de agenda gezet worden, die nu geparkeerd zijn. De zogenaamde “kanteling” zal veel aandacht vragen van zowel het ambtelijk personeel als van de burger. Uitgaan van wat de burger (nog) wel kan (eigen kracht) en zelf met zijn netwerk kan organiseren vraagt een andere manier van omgaan met elkaar. Waar het niet anders kan komt de gemeente pas in beeld om ondersteuning te bieden. Particuliere initiatieven, zoals de Voedselbank GO, passen hier perfect bij.

De gemeente zal de regie in eigen hand gaan nemen voor wat betreft de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. De Gemeenschappelijke Regeling “WVS Binnenhof” zal opgeheven worden omdat de taak integraal belegd wordt in de nieuwe gemeente. De ingezette herstructurering moet op termijn de financiële risico’s beperken. Verzelfstandigen van de B.V. Webego, als uitvoeringsorganisatie op afstand, kan hieraan een flinke bijdrage leveren.

Wat wij willen:

  • Vrijwilligerswerk stimuleren en ondersteunen
  • Zorg en welzijnswerk dicht bij huis
  • In ieder dorp en in iedere buurt een speelplaats
  • Werkgevers stimuleren om mensen met een beperking in dienst te nemen
  • Armoede op Goeree-Overflakkee bestrijden
  • Maatschappelijk middenveld (bijv. Platform Gehandicapten) actief bij beleid betrekken

Terug naar overzicht