Inbreng ChristenUnie

8 november 2018

Financiele beschouwing Bert 

Volledige financiele beschouwing 

Volledige inbreng ChristenUnie

20 september 2018

6 september 2018

12 juli 2018

21 juni 2018

31 mei 2018

24 mei 2018

26 april 2018

12 april 2018

8 maart 2018

25 januari 2018

2018

_____________

2017

Inbreng 9 november 2017

Zie hier

26 oktober 2017

Eneco aandelen

De ChristenUnie is tegen het afbouwen van de aandelen in Eneco. Er zijn een aantal redenen waarom wij tegen zijn

1.       Publieke belangen. De energietransitie is evident een publiek belang; gezien alle publiek geformuleerde doelstellingen rond verduurzaming en CO2-emissiereductie. Wet- en regelgeving heeft per definitie beperkte impact. De grote verschillen in duurzame performance tussen energiebedrijven illustreert dit. Eigenaarschap is de krachtigste vorm van zeggenschap als het gaat om het borgen van die publieke belangen. Dankzij publiek aandeelhouderschap heeft Eneco de ruimte gekregen om investeringen te doen die op de langere termijn goed renderen; waar een puur private aandeelhouders-focus hogere rendementen op de korte termijn eist. De energietransitie helpt soms direct en altijd in algemene zin de verduurzaming in uw en onze gemeente. De elektriciteit voor straks ook vervoer, verwarming etc. in uw en onze gemeente wordt immers buiten uw en onze gemeente via bijvoorbeeld grote windparken op zee opgewekt. Het is een gemeentelijk belang om daar mede steun en richting aan te geven.

2.       Duurzaamheid. Eneco heeft lef getoond door ruim 10 jaar geleden voor een duurzame strategie te kiezen. Ze hebben daarvoor de ruimte gekregen van de publieke aandeelhouders. Iets wat toen en nu ondenkbaar was in de markt gelet op de gewenste terugverdientijden en rentabiliteitseisen. Ook nu steekt Eneco qua duurzaamheid met kop en schouders uit boven de andere grote bedrijven in de markt, zoals de eerder verkochte Nederlandse energiebedrijven NUON en Essent (zie de beoordeling deze week). Eneco is bereid om bijvoorbeeld in warmtenetten te investeren of in nieuwe technieken, terwijl dat voor buitenlandse partijen niet aantrekkelijk is vanwege een relatief gering rendement. Juist nu de energiemarkt kantelt, nu het belang van kolen en gas afneemt en het belang aan hernieuwbare elektriciteit toeneemt, is het aantrekkelijk om publiek aandeelhouder te blijven. Dit is niet het moment om een energiebedrijf te verkopen.

3.       Geopolitiek en reciprociteit. Bijna elke overheid buiten Nederland consolideert of versterkt zijn positie in energiebedrijven in plaats van deze te verkopen. Energie is namelijk een strategisch goed van jewelste. Deze buitenlandse bedrijven in overheidshanden domineren ondertussen de Nederlandse markt (NUON-Vattenfall, RWE-Essent, Engie, DONG). Overnames omgekeerd zijn eigenlijk niet mogelijk geweest. Eneco is het laatste grote Nederlandse Energiebedrijf.

4.       Belang warmtenetten. Bij de warmtetransitie van gas naar duurzame warmtebronnen zal het aantal warmtenetten uitbreiden. Warmtenetten hebben het karakter van een natuurlijk monopolie. Het is van belang om deze in publieke handen te houden, zodat de energielevering geborgd blijft. Eneco beheert nu 2100 kilometer aan warmtenetten in ons land voor 140.000 klanten en is daarmee de grootste warmteleverancier. Het bedrijf heeft - in lijn met het landelijk streven ‘van gas af’ te gaan - grote potentie én plannen voor de uitbreiding van dit net.

5.       Kennis. Bij Eneco is veel kennis, kunde en strategie op het gebied van de energietransitie inclusief duurzame warmte. Deze kennis en kunde  is nu gemakkelijk toegankelijk voor de aandeelhoudende gemeenten. Met de warmtetransitie die we doormaken, moet deze kennis, kunde en strategie worden gekoesterd en niet verkocht.

6.       Financiën. De energietransitie strekt zich uit over meerdere decennia. Om die te financieren is een langjarige inkomstenstroom via dividend nuttiger dan een grote opbrengst ineens. We kunnen niet voorspellen wat het toekomstig dividend zal zijn (net zo min we de verkoopprijs kunnen voorspellen), maar het grootste deel van de inkomsten van Eneco is in het gereguleerde domein en daarmee stabiel.

7.       Schatkistbankieren. Een grote opbrengst bij een verkoop ineens moet, indien het niet bijna gelijk wordt uitgegeven, voor circa 0% bij het Rijk worden gestald in verband met het verplicht schatkistbankieren. Daarmee valt een structurele inkomstenbron weg. Eneco heeft in het ‘Bericht aan de aandeelhouders’ gecommuniceerd dit jaar (los van Stedin) 65 mln aan dividend uit te keren. Dit betekent een goed rendement op het maatschappelijk belegde kapitaal. Overigens gaan aandeelhouders zelf over dividend.

8.       Lessen trekken. We moeten lessen trekken uit de verkoop Nuon en Essent en het verlies van werkgelegenheid. 4200 banen gingen verloren sinds de overname van deze energiebedrijven en ze buitelden naar beneden in de duurzaamheidsranglijst waar ze nu in de onderste regionen bungelen.

9.       Randvoorwaarden verkoop. In het consultatiedocument wordt er wel gesproken over randvoorwaarden voor verkoop (paragraaf 12.3). Deze zijn echter boterzacht. De criteria zijn mooi geformuleerd, maar niet scherp, niet gekwantificeerd en worden enkel achteraf ingezet om “mee te wegen”.

10.   Voldoende tegenstemmen Op dit moment heeft 24,9% van de aandeelhouders gekozen voor behoud, na het afronden van de besluitvorming in colleges en raden. Bij ten minste 25% van de aandelen kunnen de gemeenten die kiezen voor behoud, conform de statuten belangrijke besluiten blokkeren. Het gaat hier om statutenwijziging, (juridische) fusie, splitsing en ontbinding. Het feit dat er zo een blokkerende minderheid met veel macht achterblijft maakt de weg logisch en vrij naar meervoudig eigenaarschap; een veiling met één (private) koper is dan niet meer te verwachten.

12 oktober 2017

Mondelinge vragen

De ChristenUnie vraagt aandacht voor het Deltaplan 2018. Hierbij komt onderandere de "Stresstest" aan de orde, de ChristenUnie ziet graag dat burgers worden betrokken, maar ook kunnen meedenken in het proces. De wethouder erkent dat er sinds de herindeling een achterstand was, maar dat deze door samenwerking met het waterschap grootendeels zijn opgelost. De stress-test zal in 2018 worden uitgevoerd, bevindingen zullen worden gedeeld met de raad. De projectgroep die hiervoor is opgericht is zal hier over rapporteren. 

Principebesluit Eneco

De ChristenUnie ziet zowel de voor- als nadelen van de verkoop van de Eneco aandelen. We zijn niet bang voor een 'minderheidsbelang' in het lichaam van Eneco. Wel onderschrijven we als gemeente dat we als publiek lichaam liever geen onderdeel zijn van een private onderneming. Dat betekent ook dat we hierin eigenlijk wel consequent in dienen te blijven. Eneco heeft in haar doelstellingen een ambitieus en duurzaam plan, dit past in de visie die we als vooruitstrevend eiland hebben. De ChristenUnie vraagt zich af of dit niet samen kan gaan, Eneco is immers een van de groenste energiemaatschappijjen van Nederland. Overnamen van buitenlandse partijen leidden daarnaast bij zowel partijen als Nuon en Essent tot een vertragend proces in de duurzaamheidsdoelstellingen. Ook de werkgelegenheid speelt een belangrijke rol in het proces.

Bekijk de hele vergadering hier terug.

Raadsvergadering 28 september 2017

Windlocatie Battenoord

De ChristenUnie stelt dat de procedure vanaf 2012 met raad, met uitzondering van de fracties VKGO en Fractie Maliepaard besloten is om in te zetten op kleine clusters. Hierin is ook door de wethouder een reductie bereikt van 300MW naar 225MW aan windenergie.

De ChristenUnie stelt vast dat alle clusters noodzakelijk zijn om deze 225MW te kunnen behalen. Zelfs met een hogere wattage per turbine blijkt dit mogelijk nog een lastige opgave. 

Op Battenoord is er nu een overeenstemming bereikt over het terugbrengen van het aantal turbines van 9 naar 6. De ChristenUnie wil dit met een motie borgen, door de provincie te verzoeken dit te beperken.

Daarnaast is de ChristenUnie van plan soortgelijke moties in te dienen bij meerdere locaties, waar mogelijk, ook maatwerk te kunnen leveren. Mogelijk ook, omdat mogelijke opgaven van elders in Zuid-Holland alsnog terug zouden kunnen vallen op de huidige opgave van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Doorontwikkeling Diekhuus

De ChristenUnie vindt het goed dat er 'out-of-the-box' gedacht wordt. De ChristenUnie vindt het wel belangrijk dat er een goede korte -en lange termijn visie wordt opgesteld. Daarnaast is het binden van jong en oud een belangrijke factor. De ChristenUnie vraagt ook aandacht voor de vereenzaming bij bijvoorbeeld ouderen. Het Diekhuus moet ook een plaats worden en blijven waar mensen kunnen ontmoeten en graag komen. 

Bekijk de hele vergadering terug.

14 september 2017

Ontwikkeling Diekhuus

De ChristenUnie vraagt waar de €60.000 die al begroot is in het vooronderzoek in fase 1 uit bestaat, het vraagt hiervoor een schriftelijke onderbouwing.

Windlocatie Battenoord

Eerste termijn

De ChristenUnie wil vaak het college volgen in haar keuzes, maar in dit dossier wilde de ChristenUnie dit niet doen, in de hoop dat er beweging zou komen in de plaatsing van de nu 6 turbines op locatie Battenoord II en Suyderlandt. Naar aanleiding van signalen vanuit de provincie, een brief van de gedeputeerde en de wet en regelgeving die de provincie aanhaalt, maakt het voor de ChristenUnie een lastige overweging om tegen het voorstel te stemmen. De ChristenUnie concludeert dat met de nog te plaatsen 34 windmolens bij Windpark de Krammer Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge wel erg zwaar belast worden. De ChristenUnie zou graag zien dat er alternatieve locaties onderzocht zouden worden, maar die ruimte wordt niet gegeven. Pragmatisch zegt de ChristenUnie: 'Ja' tegen het huidige bestemmingsplan, omdat dit zal leiden tot een kleiner cluster en om te voorkomen dat Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge worden belast met 9 windmolens.

Tweede termijn

De ChristenUnie vindt dat de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge zich op een constructieve wijze hebben opgesteld tegenover de gemeente en initatiefnemers. De ChristenUnie wil daarom ook niet het risico lopen om Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge te belasten met nog meer windmolens.

Indiening motie

https://www.goeree-overflakkee.nl/document.php?m=46&fileid=157594&f=1e45c34573c4b2f09f40c963639ae69f&attachment=0&c=147064 

Windlocatie Oostflakkee

De ChristenUnie vindt dat op deze locatie goede gesprekken zijn gevoerd met initatiefnemers en bewoners om tot een goede oplossing te komen. De ChristenUnie staat positief tegenover de komst van dit park. Dit ligt in lijn met het behalen van de doelstelling voor een energieneutraal eiland.

Recreatieve visie 2025

De ChristenUnie is positief over de samenwerking tussen de verschillende stakeholders in dit dossier en kijkt uit op een goed uitgewerkte visie. De kernkwaliteiten van eiland worden volgens ons goed benut en versterkt. De ChristenUnie vindt dat er een goede balans moet zijn en blijven tussen recreatie - natuur en landschap en dat hier zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Ook in de uitvoering moet communicatie een belangrijke rol blijven spelen om tot een vruchtbare samenwerking te komen met de stakeholders. De ChristenUnie zal daarom instemmen met het voorstel.

Bekijk de hele vergadering via: https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/vergadering/360574/%2014-09-2017

31 augustus 2017

Recreatieve visie 2025

De ChristenUnie vindt het opgeleverde stuk goed werk. Er is veel aandacht besteedt aan het betrekken van de stakeholders, zeker met de aandacht voor stakeholders als Natuurmomenten en Staatsbosbeheer. Daarbij staan open landschappen en rust zeker centraal. De ChristenUnie vraagt voor interactieve communicatie tussen verschillende stakeholders, waar de raad er één van is.

Geurgebiedsvisie en Geurverordening Boomvliet Dirksland

De ChristenUnie zet haar vraagtekens bij het feit dat de Natuurbeschermingswet los staat van de geurverorderning. De ChristenUnie merkt dat er verschillende mensen tegen zijn tegen uitbreiding en neemt deze zorgen over. Daarmee is het voorstel wat de ChristenUnie betreft niet actueel meer. Ook zet de ChristenUnie vraagtekens bij het 'gemak' waarmee maatwerk geleverd is, terwijl er aan sommige misschien niet gedacht is. De ChristenUnie is vraagt of het redelijk is om toe te staan, ook met ontwikkelingen rond geitenhouderijen. De ChristenUnie zou daarom een onderzoek willen waarbij alle risico's en oplossingen worden toegelicht.

Zonneveld van Pallandtpolder

De ChristenUnie vindt het een goede zaak dat betrokken op een juiste manier ingelicht zijn over de ontwikkelingen. Daarnaast is er goed gelet op verschillende factoren, zoals landschap en andere omgevingsfactoren. Daarbij draagt het bij aan de energiedoelstellingen van het eiland, dat staat bij de ChristenUnie hoog in het vaandel.

Startnotitie ketenzorg dementie

De ChristenUnie motie krijgt goede vorm in deze deal en draagt bij aan een dementie-vriendelijke gemeente. Daarbij is ook gedacht aan het feit dat betrokkenen, en patienten, in welke fase van dementie dan ook, hierbij zo weinig mogelijk worden belast. De ChristenUnie zal dit voorstel dus van harte ondersteunen.

Rekenkamer onderzoek burgerparticipatie 

De ChristenUnie vindt het een goed idee om aanbevelingen en adviezen uit te werken in een participatienota. De ChristenUnie vraagt wel wanneer deze mogelijk opgeleverd kan worden.

Stedenband Ladek-Zdroj

De ChristenUnie kijkt met veel plezier terug op de samenwerking met Ladek-Zdroj. De ChristenUnie erkent dat de samenwerking is verwatert en dat er weinig ondernomen is dit weer aan te halen. De ChristenUnie zou graag zien dat iemand vanuit de gemeente afreist om de stedenband op een goede wijze af te sluiten.

Bestemmingsplan Westdijk 30, Dirksland

De ChristenUnie heeft in eerdere dossiers al medewerking verleend aan soortgelijke voorstellen en vindt het daarnaast een goede integrale ontwikkeling. De ChristenUnie zal daarom ook voor dit voorstel stemmen.

Vergadering terugkijken: https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/vergadering/360573/Gemeenteraad%2031-08-2017