Sport, cultuur en welzijn

Ruimte voor christelijke levensbeschouwing

De ChristenUnie wil voor het algemeen welzijn putten uit de kracht die de samenleving zelf in zich heeft. Culturele en maatschappelijke initiatieven die echt iets toevoegen verdienen stimulans en steun. Wij vinden het belangrijk dat ontmoeting en saamhorigheid centraal staan, zowel in het wijkcentrum als in de sportkantine. Het christelijk geloof als bron van inspiratie verdient waardering.

De landelijke trend cultuursubsidies af te bouwen en te beperken tot enkele kwalitatief sterke instellingen, biedt de gemeente extra kansen prioriteiten te stellen voor kansrijk en stimulerend regionaal cultuurbeleid. Sport-, cultuur-, en recreatievoorzieningen vormen een onmisbare bouwsteen voor het maatschappelijk cement. De sportverenigingen nemen een steeds belangrijker plaats in bij het realiseren van maatschappelijke doelen. Een restrictief alcoholbeleid in sportkantines hoort daar ook bij en kan als subsidievoorwaarde opgenomen worden in het subsidiebeleid van de gemeente. Dat laat onverlet dat er kritisch gekeken mag worden naar de accommodaties die in eigendom zijn van de gemeente en gebruikt worden door allerlei verenigingen. Er kan gestreefd worden naar een beheer, waarbij inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik, zonder afhankelijk te zijn van professionals. Welzijnsvoorzieningen zullen een steeds belangrijkere functie krijgen als ontmoetingspunt van waaruit ook allerlei andere dienstverlening georganiseerd kan worden. Harmonisatie van de huidige subsidies mag enkele jaren duren als er grote verschillen zijn.

Bij het beleid betreffende welzijn en cultuur dient het maatschappelijk middenveld volop te worden ingeschakeld. Daarbij mogen de kerken en christelijke organisaties die op ons eiland fantastisch werk doen ook zeker niet ontbreken. Zij spelen een onmisbare rol in het welzijns- en jeugdwerk en dragen bij aan de culturele bloei van onze samenleving. De gemeente moet in haar beleid deze positieve rol erkennen en bevorderen.

Wat wij willen:

  • Ook christelijke identiteit moet aandacht krijgen bij cultuurbeleid
  • Lezen bevorderen met een centrale bibliotheek en leespunten in de dorpen
  • Alcoholgebruik, roken en ongezond gedrag ontmoedigen
  • Behoud van sportvoorzieningen en zwembaden op heel het eiland
  • Duurzaam accommodatiebeleid
  • Ondersteunen van sportclubs

Terug naar overzicht