Bijdrage Programmabegroting

bertklein11-11-2017 11:39 11-11-2017 11:39

Vergadering Gemeenteraad 9 november over Programmabegroting 2018

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 november jl. is de Programmabegroting 2018 besproken en vastgesteld. Hieronder leest u de bijdrage van onze fractievoorzitter Bert Tuk.

Wederom waardering voor de voorgelegde begroting

Landelijk hebben we na maanden een nieuwe regering, waarin ook de ChristenUnie haar verantwoording neemt. Volgend voorjaar zijn er weer lokale verkiezingen en als we voldoende vertrouwen krijgen van de kiezer zullen we ook lokaal onze verantwoording blijven nemen. Dat betekent soms ook dat je minder populaire keuzes moet maken op bepaalde dossiers.

Onze fractie bedankt het College en haar ambtenaren voor alle inspanningen die geleverd zijn en voor het presenteren van een overzichtelijke programmabegroting 2017. In deze begroting is te zien dat we wederom een sluitende begroting krijgen en dat een voorzichtige vooruitblik laat zien dat er de komende jaren ruimte blijft voor nieuw beleid. We zijn ook verheugd dat de risico’s weer verder zijn afgenomen en het weerstandsvermogen een zeer goede ratio laat zien.

Schuldpositie

Dankzij een goed financieel beleid en ook dankzij de economische situatie is onze financiële positie sterk verbeterd ten opzichte van de start van de nieuwe gemeente in 2013. Om onze positie als gemeente Goeree Overflakkee ook voor de toekomst zeker te stellen zien we graag dat het degelijke financiële beleid gehandhaafd wordt, nog los van mogelijke opbrengsten uit verkoop van deelnemingen. Al lazen we dat het college ook weer wil investeren in nieuwe deelnemingen, gelukkig met een symbolische financiële impact, maar blijkbaar de pragmatische wijze om de regie op vervoer in te kunnen kopen. Wij zijn zoals bekend een groot voorstander om waar mogelijk de schuldenpositie van onze gemeente te verbeteren, wellicht ook door herfinanciering gezien historisch lage rentestanden, zodat we verder kunnen bouwen een sterke en financieel gezonde gemeente.

Belasting voor de burgers

Als fractie van de ChristenUnie waarderen we het zeer dat de afspraken gemaakt in het coalitieakkoord haalbaar en realistisch zijn gebleken en vooralsnog niet leiden tot grote belastingverhogingen. Voor de nieuwe raad is er wel een aandachtspunt: Het OZB tarief is hierin zwaarwegend en we hopen wel dat het budgetneutraal houden met hooguit een inflatiecorrectie doorgezet wordt, rekening houdend met de huidige stijgende woningprijzen.

Sociaal domein

Tot op heden vinden wij als fractie van de ChristenUnie dat het in algemene zin goed gaat. Er is veel nieuw beleid inwerking getreden en zowel de gemeentelijke organisatie als de externe partners moeten op andere wijze met elkaar leren omgaan. Belangrijk blijft dat de cliënt voorop blijft staan en de processen volgend zijn. Tijdens de recente hoorzitting vernamen we dat de decentralisatie na een moeizaam begin, nu echt handen en voeten krijgt en men ook vanuit de zorgaanbieders aangeeft dat het uiteindelijk ook zal (en moet) leiden tot een betere manier van hulp- en zorgverlening, vergeleken met het oude systeem. Maar dat vraagt wel om bereidheid om de optimalisering in de samenwerking te blijven zoeken. Gelukkig hoorden we hele goede voorbeelden die aangeven dat het kan!

Accomodaties

De optimalisering en deels ook afstoting van de gemeentelijke gebouwen en accommodaties begint nu concreet te worden. Wij blijven aandringen om maatwerk te leveren en elke kern op een passende wijze te accommoderen. Van ons kunt u die ruimte krijgen.

Als we kijken wat er allemaal gebeurt ten opzichte van andere gemeenten, dan gebeurt er veel! Economisch gaat het goed, we doen ons best om de duurzaamheidsopgaven goed in te vullen, er willen meer mensen op ons eiland wonen en we spannen ons in om ook qua werken meer mensen op ons eiland te faciliteren. Ook op het gebied van milieu proberen we het maximale uit te halen.

Wel is er nog een Harmonisatie uitdaging en de bijbehorende sanering cq. optimalisatie van de gemeentelijke accomodaties.

Aandachtspunten

Ten opzichte van vele andere gemeenten wil onze fractie een aantal dingen noemen die wat ons betreft extra aandacht verdienen:

  • er mag in een groene en mooie gemeente als de onze, met veel recreatie en toerisme, best wel extra geïnvesteerd worden in een schone buitenruimte. Niet alleen een schoon strand, maar ook een schoon straatbeeld, waar regelmatig op verantwoorde wijze onkruid verwijderd wordt, etc.;
  • er moet aandacht zijn en blijven voor alle lagen van de bevolking, ook diegene die we niet of minder horen moeten bevraagd worden op hun mening en reële behoefte aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp;
  • samen met alle belanghebbenden van vereniging tot bedrijfsleven en alles wat daar mee samenhangt moet waar nodig de gemeente aanjager zijn om goede initiatieven die de leefbaarheid versterken van de grond te krijgen. Met de praat- en procesplaat in gedachte moet de voeling met de samenleving ook weer verbeteren, waardoor we weten wat er leeft en daar op in kunnen spelen.

We realiseren ons dat onze eigen burgers, door vrijblijvende inzet als mantelzorger, of inzet van arbeid en kapitaal, maar soms ook door goed om te gaan met bezuinigingen ieder op zijn of haar wijze een bijdrage hebben geleverd aan een goede lokale samenleving en indirect ook aan deze begroting, waarvoor dank!

Tot slot

De Fractie van de CU wenst u en het College en al haar medewerkers Gods zegen toe!

« Terug

Archief > 2017 > november

Geen berichten gevonden