Nieuws van de fractie - oktober 2020

Installatie-nieuwe-raadsleden-2018-1.jpgwoensdag 14 oktober 2020 09:45

Graag vertellen we u in het kort waar we ons als fractie en steunfractie (!) het afgelopen jaar voor hebben ingezet. Ondanks dat het laatste half jaar anders is dan anders, is er gelukkig toch veel gebeurd.

Werkbezoek

Eind vorig jaar hebben we als fractie een aantal mooie werkbezoeken afgelegd, waaronder een bezoek aan het Digitaalhuis in de bibliotheek en het kantoor van Vluchtelingenwerk.  Aan de mensen van Vluchtelingenwerk hebben we ook een “Waardevol-lintje” overhandigd namens de ChristenUnie. Het is onvoorstelbaar hoeveel werk ze daar voor onze statushouders verzetten.  Echt petje af! Komend jaar gaat de verantwoordelijkheid voor het inburgeren over naar de gemeente, een hele verandering. We hopen dat dit goed gaat uitpakken voor de integratie van deze mensen en zullen zeker een vinger aan de pols houden.

Sociaal Domein

Verder zijn er binnen het sociaal domein veel vraagstukken die onze aandacht vragen. We noemen er enkele. De plannen voor een respijthuis vorderen langzaam, te langzaam naar onze zin, we hebben daarom samen met het CDA en de SGP gevraagd om actie. Zeker ook in deze tijd is de kans groot dat mantelzorgers overbelast raken, we hopen dan ook dat de wethouder snel met concrete plannen komt.  Dit jaar hebben we ook schriftelijke vragen gesteld over ambtelijke en financiële ondersteuning voor de Voedselbank. We hopen dat dit beter gaat verlopen, zeker nu er in deze tijd een extra grote groep mensen deze ondersteuning nodig heeft. Verder hebben we vragen gesteld over de stand van zaken rond thuis- en dakloze mensen en we hopen dat er nu vaart in komt zodat er voor deze groep mensen goede hulp zal komen.  Ook de verslavingsproblematiek op het eiland brengen wij regelmatig onder de aandacht. We zijn dan ook blij dat er door de heftige onderzoeksresultaten rond speedgebruik nu een versnelling en verbreding lijkt te zijn rond het verslavingsbeleid. Veel meer mensen zijn er nu van overtuigd dat er echt meer moet gebeuren en dat we elkaar daarvoor nodig hebben; de ouders, scholen, gemeente, politie, kerken, verenigingen etc. Alleen met elkaar kunnen we een vuist maken en proberen het middelengebruik op ons eiland terug te dringen en de hulp te bieden die nodig is.

Sport en Cultuur

De harmonisatie van de voetbalverenigingen vordert langzaam. We hopen dat het nog dit jaar goed afgewikkeld kan worden en dat er vanaf dan voor alle voetbalclubs een gelijk speelveld is. Daarnaast hebben we onlangs de startnotitie voor het sportbeleid ontvangen. Wat ons betreft nog niet zo concreet. We hopen dat het beleid wat hier op volgt goede concrete verbeteringen van het huidige sportbeleid bevat, zodat meer mensen in beweging komen, elkaar ontmoeten en vooral dat het sporten voor iedereen mogelijk zal zijn, ook voor inwoners met een fysieke of verstandelijke beperking. Verder willen wij dat het voor iedereen financieel haalbaar is, dus ook voor mensen met een kleine portemonnee.

Het cultureel erfgoed blijft ook onze aandacht houden, bijvoorbeeld de kerkepaden in Ouddorp en de Helledijk in Oude-Tonge waar we recent nog vragen over hebben gesteld. We vinden het van groot belang dat er zuinig met het prachtige culturele erfgoed op ons eiland wordt omgegaan.

Natuur en milieu

In voorgaande jaren hadden we al vragen gesteld over insectenbeheer en ecologisch verantwoord maaien en bermbeheer. Afgelopen jaar hebben we een motie opgesteld met de oproep om te komen tot een gedegen Groenvisie voor ons eiland. Waarbij heel goed gekeken moet worden hoe we ons eiland zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten op groengebied. Een visie waarin biodiversiteit en klimaatbestendigheid een duidelijke rol krijgen en waarbij ook gekeken wordt hoe lokale ondernemers gestimuleerd en ondersteund kunnen worden in natuurvriendelijk ondernemen (bv. akkerranden, strokenteelt etc.). We zijn heel dankbaar dat deze motie is aangenomen en we kijken uit naar de visie die nu in de maak is.

Verder komen we nu steeds dichter bij de uitvoering van het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. We hopen dat de overgang goed zal verlopen en dat alle inwoners ervan overtuigd raken dat het goed scheiden van afval veel grondstoffen kan opleveren.  Het is de bedoeling dat we veel minder restafval overhouden, wat enerzijds beter is voor het milieu en anderzijds ook goed is voor de portemonnee, want het verbranden van restafval wordt steeds duurder. Als fractie vinden we het nog wel spannend of dit geen extra zwerfafval en dumpingen gaat opleveren, maar in gemeentes waar dit systeem al is ingevoerd, is dit gelukkig niet het geval. 

We zijn ook blij dat in de nieuwe APV een verbod komt op het oplaten van ballonnen. Onze fractie had daar al meerdere keren over aan de bel getrokken omdat er zoveel ballonresten worden gevonden in de natuur. Gelukkig gaan er steeds meer gemeenten over tot een verbod, dat zal een hoop troep schelen!

Over het vuurwerk is het laatste woord nog niet gezegd. De discussie is door de Coronacrisis wat naar de achtergrond verdwenen, maar we hopen dat er binnen niet al te lange tijd een verbod op consumentenvuurwerk komt en er alleen nog maar georganiseerde vuurwerkshows in de kernen zullen zijn. Dat zal een hoop overlast en milieuvervuiling schelen en de veiligheid van jong en oud ten goede komen!

Wonen en verkeer

Op woningbouwgebied is er momenteel veel in uitvoering en ontwikkeling, maar de ontwikkeling van starterswoningen en ook de sociale woningbouw blijven onze aandacht vragen. Er moet voldoende gebouwd blijven worden om vitale kernen te borgen en te zorgen dat mensen die graag in hun eigen kern willen blijven wonen daar ook de mogelijkheid voor hebben.

Een ander belangrijk punt is de RES (Regionale Energie Strategie) waarbij gekeken wordt hoe we in de toekomst onze woningen/winkels/kerken gaan verwarmen met een alternatief voor aardgas. Een hele uitdaging, waarbij wij het heel belangrijk  vinden dat er goed op gelet wordt dat de plannen uitvoerbaar en betaalbaar moeten zijn voor de inwoners.

Bereikbaarheid, verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid zijn ook blijvende aandachtspunten. Momenteel is het werk aan de N215 volop in uitvoering en ook de voorbereiding voor de aanpassing/verbetering van de N59 vindt plaats. Daarnaast zijn er voorbereidingen voor de verkeerssituatie bij Nieuwe-Tonge en de turborotonde bij Middelharnis gaande. We vinden het heel belangrijk om juist ook aandacht te blijven vragen voor de duurzamere vervoersmogelijkheden zoals het stimuleren van fietsen, bereikbaarheid openbaar vervoer, voldoende faciliteiten voor elektrisch rijden en wellicht zelfs vervoer over water.

 

Onderwijs

Het IHP (integraal huisvestingsplan) vordert gestaag, waar wij vooral op blijven letten is het behoud van de identiteit van de basisscholen. Dat de scholen daar alle ruimte voor krijgen en daardoor niet in een slechtere positie belanden.

 

Verder kijken we ook uit naar de oplevering van het eerste deel van de Beroepscampus. Het gebouw ziet er al prachtig uit! We hopen dat de verdere uitrol goed mag verlopen zodat het een aanwinst zal zijn voor ons eiland en de regio, waarin onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken aan toekomstgericht onderwijs.

 

 

Financiën

Op financieel gebied is onze aandacht steeds gericht op een realistische en verantwoorde begrotingsdiscipline, oftewel, het huishoudboekje van de gemeente moet op orde zijn.

De Enecogelden die zijn ontvangen zullen voor meer dan de helft worden ingezet om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse Eneco-inkomsten die we vanaf nu moeten missen gecompenseerd worden. Over de besteding van de rest van het bedrag zal later besloten worden. Daarbij moet goed bedacht worden dat er steeds meer taken op het bordje van gemeenten terecht komen en dat er al veel gemeenten kampen met grote tekorten.

 

Daarnaast zorgt de Corona crisis ook voor veel onzekerheid en onduidelijkheid en zal deze crisis de komende jaren zeker ook grote financiële gevolgen hebben.

Gelukkig is er al wel een fonds gevormd waarmee gemeentelijke steun waar nodig verleend kan worden.

Hierbij vinden wij wel dat het ook echt helder en duidelijk moet zijn dat steun noodzakelijk is om bedrijven/gezinnen/verenigingen in het zadel te houden. Met andere woorden het moet zin hebben naar de toekomst toe en dus niet voor de korte termijn.

 

 

Wat dat betreft leven we in onzekere tijden. Dingen die vorig jaar nog vanzelfsprekend waren, zijn nu niet meer mogelijk. Het zijn spannende tijden voor iedereen, wat zal deze tijd ons brengen, hoe lang gaat het nog duren en hoe moeten we handelen? Veel vragen en nog weinig antwoorden. Gelukkig mogen we weten dat onze Vader in de hemel bij ons is en alles overziet. We mogen ons leven in Zijn hand leggen en vertrouwen op Hem. Laten we vooral bidden om wijsheid voor onze regering en voor vrede in ons land en in de wereld. En bidden om kracht om, dwars door alles heen, God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

 

We wensen u Gods zegen en nabijheid.

Een hartelijke groet van de fractie,

 

Bert, Conny en Mariëlle

 

PS Als u vragen of opmerkingen voor onze fractie heeft, of als u een keer een fractievergadering wil bijwonen dan horen wij dat graag. U kunt mailen naar: c.pipping@goeree-overflakkee.nl

« Terug

Reacties op 'Nieuws van de fractie - oktober 2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.